Privatumo Politika

1.1. Operatorius svarbiausiu savo veiklos tikslu ir sąlyga nustato žmogaus ir pilietinių teisių bei laisvių laikymąsi tvarkant asmens duomenis, įskaitant teisių į privatumą, asmeninių ir šeimos paslapčių apsaugą.
1.2. Ši Operatoriaus asmens duomenų tvarkymo politika (toliau – Politika) taikoma visai informacijai, kurią Operatorius gali gauti apie svetainės https://lauraantiques.com lankytojus.
2. Pagrindinės politikoje vartojamos sąvokos 2.1. Automatizuotas asmens duomenų tvarkymas – asmens duomenų tvarkymas naudojant kompiuterines technologijas;
2.2. Asmens duomenų blokavimas – laikinas asmens duomenų tvarkymo nutraukimas (išskyrus atvejus, kai tvarkyti būtina siekiant išaiškinti asmens duomenis);
2.3. Svetainė – grafinės ir informacinės medžiagos, taip pat kompiuterinių programų ir duomenų bazių rinkinys, užtikrinantis jų prieinamumą internete tinklo adresu https://lauraantiques.com;
2.4. Asmens duomenų informacinė sistema – asmens duomenų, esančių duomenų bazėse, ir informacinių technologijų bei jų tvarkymo techninių priemonių visuma;
2.5. Asmens duomenų nuasmeninimas – veiksmai, dėl kurių neįmanoma, nenaudojant papildomos informacijos, nustatyti asmens duomenų nuosavybės teises konkrečiam Vartotojui ar kitam asmens duomenų subjektui;
2.6. Asmens duomenų tvarkymas – bet koks veiksmas (operacija) ar veiksmų (operacijų) rinkinys, atliekamas naudojant automatizavimo priemones arba nenaudojant tokių priemonių su asmens duomenimis, įskaitant rinkimą, įrašymą, sisteminimą, kaupimą, saugojimą, paaiškinimą (atnaujinimą, pakeitimą), išgavimą, asmens duomenų naudojimas, perdavimas (platinimas, teikimas, prieiga), nuasmeninimas, blokavimas, panaikinimas, sunaikinimas;
2.7. Operatorius – valstybės įstaiga, savivaldybės įstaiga, juridinis asmuo ar fizinis asmuo, savarankiškai ar kartu su kitais asmenimis organizuodamas ir (ar) tvarkydamas asmens duomenis, taip pat nustatant asmens duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų asmens duomenų sudėtį, atliktus veiksmus (operacijas). su asmens duomenimis;
2,8. Asmeniniai duomenys – bet kokia informacija, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su konkrečiu ar identifikuojamu interneto svetainės https://lauraantiques.com vartotoju;
2.9. Vartotojas – bet kuris interneto svetainės https://lauraantiques.com lankytojas;
2.10. Asmens duomenų teikimas – veiksmai, skirti atskleisti asmens duomenis tam tikram asmeniui ar tam tikram asmenų ratui;
2.11. Asmens duomenų platinimas – bet kokie veiksmai, kuriais siekiama atskleisti asmens duomenis neribotam asmenų ratui (asmens duomenų perdavimas) ar susipažinti su neriboto asmenų skaičiaus asmens duomenimis, įskaitant asmens duomenų atskleidimą žiniasklaidoje, paskelbimą informacijos ir telekomunikacijų tinkluose ar prieigos suteikimą į asmens duomenis bet kokiu kitu būdu;
2.12. Tarpvalstybinis asmens duomenų perdavimas – asmens duomenų perdavimas į užsienio valstybės teritoriją užsienio valstybės institucijai, užsienio fiziniam ar užsienio juridiniam asmeniui;
2.13. Asmens duomenų sunaikinimas – bet kokie veiksmai, kurių metu asmens duomenys yra neatšaukiamai sunaikinami negalint toliau atkurti asmens duomenų turinio asmens duomenų informacinėje sistemoje ir (ar) sunaikinant materialius asmens duomenų nešėjus.
3. Operatorius gali tvarkyti šiuos asmeninius vartotojo duomenis 3.1. Pilnas vardas;
3.2. Elektroninio pašto adresas;
3.3. Telefono numeris;
3.4. Adresas;
3.5. Svetainėje taip pat renkami ir apdorojami anoniminiai duomenys apie lankytojus (įskaitant slapukus) naudojantis interneto statistikos paslaugomis („Yandex Metrica” ir „Google Analytics” ir kt.).
3.6. Pirmiau minėti duomenys toliau vadinami Politika, kurią vienija bendra Asmens duomenų samprata.
4. Asmens duomenų tvarkymo tikslai 4.1. Vartotojo asmens duomenų tvarkymo tikslas yra išsiaiškinti užsakymo duomenis.
4.2. Operatorius taip pat turi teisę siųsti Vartotojui pranešimus apie naujus produktus ir paslaugas, specialius pasiūlymus ir įvairius renginius. Vartotojas visada gali atsisakyti gauti informacinių pranešimų, siųsdamas Operatoriui el. Laišką adresu info@lauraantiques.com, pažymėdamas „Atsisakymas gauti pranešimus apie naujus produktus ir paslaugas bei specialius pasiūlymus”.
4.3. Anoniminiai vartotojų duomenys, surinkti naudojantis interneto statistikos tarnybomis, naudojami informacijai apie Vartotojų veiksmus svetainėje rinkti, svetainės ir jos turinio kokybei gerinti.
5. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas 5.1. Operatorius tvarko Vartotojo asmens duomenis tik tuo atveju, jei juos Vartotojas užpildo ir (arba) siunčia savarankiškai naudodamasis specialiomis formomis, esančiomis interneto svetainėje https://lauraantiques.com. Užpildydamas tinkamas formas ir (arba) siųsdamas savo asmeninius duomenis Operatoriui, Vartotojas sutinka su šia politika.
5.2. Operatorius apdoroja anoniminius duomenis apie Vartotoją, jei tai leidžiama Vartotojo naršyklės nustatymuose (slapukų saugojimas ir „JavaScript” technologijos naudojimas yra įgalinti).
6. Asmens duomenų rinkimo, saugojimo, perdavimo ir kitų rūšių tvarkymo tvarka Operatoriaus tvarkomų asmens duomenų saugumas užtikrinamas įgyvendinant teisines, organizacines ir technines priemones, būtinas siekiant visapusiškai laikytis galiojančių asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų.
6.1. Operatorius užtikrina asmens duomenų saugą ir imasi visų įmanomų priemonių, kad pašaliniai asmenys negalėtų naudotis asmens duomenimis.
6.2. Vartotojo asmens duomenys jokiomis aplinkybėmis niekada nebus perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, susijusius su galiojančių teisės aktų įgyvendinimu.
6.3. Atsiradus asmens duomenų netikslumams, Vartotojas gali juos savarankiškai atnaujinti, siųsdamas pranešimą Operatoriui Operatoriaus el. Pašto adresu info@lauraantiques.com, pažymėtą „Asmens duomenų atnaujinimas”.
6.4. Asmens duomenų tvarkymo laikotarpis neribojamas. Vartotojas gali bet kada atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, siųsdamas pranešimą Operatoriui elektroniniu paštu Operatoriaus el. Pašto adresu info@lauraantiques.com su užrašu „Sutikimo atšaukti asmens duomenų tvarkymą atšaukimas”.
7. Tarpvalstybinis asmens duomenų perdavimas 7.1. Prieš pradėdamas tarpvalstybinį asmens duomenų perdavimą, operatorius turi įsitikinti, ar užsienio valstybė, į kurios teritoriją ketinama perduoti asmens duomenis, užtikrina patikimą asmens duomenų subjektų teisių apsaugą.
7.2. Tarpvalstybinis asmens duomenų perdavimas užsienio valstybių teritorijose, neatitinkančiose aukščiau nurodytų reikalavimų, gali būti vykdomas tik tuo atveju, jei asmens duomenų subjektas turi raštišką sutikimą perduoti savo asmens duomenis kitoje valstybėje ir (arba) įvykdyti susitarimą, kurio šalis yra asmens duomenų subjektas.
8. Baigiamosios nuostatos 8.1. Vartotojas gali gauti bet kokius paaiškinimus rūpimais klausimais, susijusiais su jo asmens duomenų tvarkymu, susisiekdamas su Operatoriumi el. Paštu info@lauraantiques.com.
8.2. Šis dokumentas atspindės visus Operatoriaus atliktus asmens duomenų tvarkymo politikos pakeitimus. Politika galioja neribotą laiką, kol ją pakeis nauja versija.
8.3. Dabartinę politikos versiją galima laisvai rasti internete adresu https://lauraantiques.com/privatumopolitika.

Scroll To Top
  • Meniu
  • Kategorijos
Uždaryti

Krepšelis 0

Uždaryti

Prekių krepšelis tuščias!

Tęsti apsipirkimą